Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://nieruchomosci.bieszczanka.pl.

Obowiązuje od 1.01.2022

§1. Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu online prowadzonego pod nazwą https://nieruchomosci.bieszczanka.pl jest: Bieszczanka Sklep Internetowy Krzysztof Kozdra, woj. OPOLSKIE, pow. KLUCZBORSKI, gm. KLUCZBORK, miejsc. KUNIÓW, Wieś Kuniów, nr 207, 46-200, NIP 6121875309, REGON 520346279, E-mail: nieruchomosci@bieszczanka.pl
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2. Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis– serwis internetowy dostępny pod adresem: https://nieruchomosci.bieszczanka.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość oraz kontaktować się z administratorem danych.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Bieszczanka Sklep Internetowy Krzysztof Kozdra, woj. OPOLSKIE, pow. KLUCZBORSKI, gm. KLUCZBORK, miejsc. KUNIÓW, Wieś Kuniów, nr 207, 46-200
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3. Cel przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. kontaktu i przekazania wnioskowanych informacji w związku z wykonywaną przez naszą firmę działalnością oraz skorzystaniem przez Użytkownika z formularza kontaktowego umieszczonego na naszej witrynie https://nieruchomosci.bieszczanka.pl
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
 • marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
 • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług i kontaktu.

§4. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą poprzez:

 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5. Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: (adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą),

§6. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: A) przez okres trwania zawartej umowy,  B) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,  C) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,  D) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: A) hostingu strony www, B) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. C) prowadzenia obsługi księgowej, D) prowadzenia obsługi biurowej.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§8. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: A) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,  B) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,  C) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,  D) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,  E) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,  F) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,  G) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,  H) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  I) W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.